Menú

UGT INFORMA SPDCIF - 20.02.2015

UGT INFORMA SPDCIF - 20.02.2015

 • -  Comezamos a reunión protestando pola demora da entrada dos fixos descontinuos de 9 meses, se nos dixo que a entrada estaba prevista para mediados deste mes e o final incorpóranse o día 23. Responden que non foi posible realizala cando dixeron, porque o Secretario Xeral estaba en Alemania e non dera autorización. Desde UGT nos parece impresentable a actitude dos responsables do SPDCIF. Solicitamos que a entrada sexa todos os anos nunha mesma data. A Consellería di que a eles lles parece ben, pero á Secretaria Xeral non. Solicitamos que polo menos se avise a xente con 15 días de antelación.

 • -  Tal e como solicitou UGT, responden que pagarán a parte da paga extra que abonaron ao resto de persoal da Xunta en xaneiro, na 1a nómina que perciba o persoal fixo descontinuo de 9 meses.

 • -  En canto a incorporación, protestamos tamén porque os fd se lles manda de vacacións dende o mesmo día da incorporación. Salvo acordo entre as partes ou previa comunicación segundo o Acordo do SPDCIF, na parte que elixe a empresa, será de mínimo 7 días e ademais debe ser negociado cos comités de empresa. A Consellería enviará instrución as provincias

  -  UGT solicita Oferta Pública de todas as prazas vacantes de 3, 9 e 12 meses. Entre as que hai sen ocupar e as que están cubertas por interinos fan aproximadamente o 50 % de prazas do dispositivo.

  -  Solicitamos de novo que se cubran as prazas vacantes e non vacantes, é imposible que as brigadas estén completas e as motobombas operativas ao 100%.

  -  Levamos tempo pedindo reunións da Comisión de Seguimento do Acordo do SPDCIF, coma asinantes do V Convenio e o Acordo xunto con CIG, porque temos que tratar asuntos pendentes: Recualificación categorías, recoñecemento da categoría profesional de bombeiro forestal, participación nas propostas de mellora e adquisición de equipos de traballo. A consellería responde que fará o posible para que a Secretaría Xeral se reúna con nos.

  -  Solapamentos de xornada, A consellería está mirando e o confirmará as organizacións sindicais en breve, que vai a resolver os solapamentos de xornada que se deron no 2014 e nos propón devolver ese tempo ao persoal afectado en días de descanso.

  -  Sobre as demandas de persoal de PLADIGA de 3 meses, que solicitan o paso a 9 meses, a Consellería manifesta que vai a recorrer as demandas segundo vaian saíndo e esgotará a vía xudicial. Consideran que non poden asumir o paso de 3 a 9 meses. E non contemplan incluír estas prazas na OPE do 2015.

  -  Sobre os problemas de seguridade social e prestacións que ten o persoal de 3 meses pouco se aclarou, insistimos que a oferta pública é a mellor solución para dar futuro e estabilidade a este persoal. A xunta comprometese a ter unha reunión co SEPE para intentar que se aclare o cobro de prestacións nos sitios onde hai problemas para facelo. Así mesmo estudaran outros tipos de contrato (modelo 300) para ver si ten vantaxes sobre o que se está aplicando na actualidade (modelo 410) 

CONVOCATORIA EGAP.

CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA O PERSOAL AO SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

A EGAP publica no DOG núm. 22, do 3 de febreiro, a convocatoria de 154 actividades de formación continua destinadas aos empregados públicos da Administración autonómica que se atopen en situación de servizo activo, permiso por maternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun fillo ou dun familiar. Está exceptuado o persoal docente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e o persoal sanitario, non entendendo por tales os empregados públicos da Escala de Saúde Pública e Administración Sanitaria creada pola Lei 17/1989.

Ademais, o persoal dependente do Parlamento de Galicia, do Valedor do Pobo, do Consello de Contas, do Consello Consultivo e doutras entidades e organismos públicos poderán acceder a aquelas accións formativas que así o establezan na epígrafe “destinatario” e a todas as actividades formativas desta convocatoria nas que queden prazas vacantes.

O persoal pertencente a outras entidades, organismos e institucións cuxos datos non figuren na base de datos da Dirección Xeral da Función Pública deberá enviar á EGAP -a través do correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. ) ou do fax (981 546 339)- unha copia da solicitude de matrícula e un certificado no que se indique a súa situación administrativa, o tipo de persoal e a antigüidade na Administración.

Os cursos de idiomas e do Plan formativo ofimático de Galicia serán obxecto dunha convocatoria posterior.

Presentación de solicitudes: desde as 8 horas do día 4 ata as 14 horas do 13 de febreiro a través do enderezo http://egap.xunta.es/matricula Número máximo de cursos: pódense facer ata seis solicitudes nesta convocatoria concreta (este límite non afectará a convocatorias posteriores)

Máis información http://egap.xunta.es/fichanova/id/2006

 

Alegaciós á refundición, supresión e creación de categorías do V Convenio.

Orde de Confección de Nóminas 2015

ORDE do 15 de xaneiro de 2015 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2015.

O título II da Lei 11/2014, do 19 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015, dedica o capítulo II a regular as retribucións de todo o persoal ao servizo da Comunidade Autónoma, que, en consonancia co disposto no artigo 12 da mencionada lei, non experimentan ningún incremento con respecto ás vixentes o 31 de decembro de 2014. Incorpórase como novidade a esta orde unha instrución para recoller as retribucións previstas na lexislación básica estatal e na normativa específica para o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza no ámbito competencial da Comunidade Autónoma. Coa finalidade, pois, de facilitar a confección das nóminas do persoal ao servizo da Comunidade Autónoma, esta consellería dita as seguintes instrucións, que se limitan a aplicar o disposto na mencionada Lei 11/2014, do 19 de decembro,

Leer PDF

 

FSP-INFOMA Mesa General de Negociación. Cap. I

INFORMA MESA XERAL EXTRAORDINARIA, DO 16-10-14

Punto único da orde do dia: Estudio anteproxecto relativo á masa salarial do capítulo I do proxecto de orzamentos da Xunta de Galicia para 2015.

O Director Xeral de Orzamentos fai unha exposición da evolución dos orzamentos para 2015, indicando que conteñen incrementos nas Consellerías de Xustiza, Educación e Traballo, esta última como consecuencia da creación da Axencia Galega de Servizos Sociais. No seu conxunto supoñen un incremento do 0,5 % sobre os orzamentos de 2014.

Dende a UGT manifestamos que esta xuntanza é unha mera reunión informativa verbal, dado que non fixeron entrega de ningunha documentación. En ningún momento desenvolvéronse os principios que deben garantir o correcto exercicio do dereito á negociación colectiva, conforme ao EBEP. E tampouco outorgouse á Mesa o protagonismo que esta mesma lei lle confire.

A nosa Organización amosou a súa total desconformidade con esta forma de actuar, por parte da Administración.

Solicitamos, así mesmo, documentación e información sobre o abono da paga extraordinaria, suprimida, do ano 2012, e sobre os complementos específicos das pagas extraordinarias de 2013 e 2014; e saber que vai a acontecer coa anualidade de 2015.

Reclamamos que as Ofertas de Emprego Público deben ser do 100%. A Administración debe cubrir todas as baixas que se produzan, e non soamente o 50% en determinados corpos.

Leer PDF

 

Página 6 de 7

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA