Menú

Lei de Medidas Fiscais e Administrativas

A Lei 9/2017 (DOG de 28-12-2017), que entrou en vigor onte, modifica os seguintes permisos para os empregados públicos da Xunta de Galicia:
 
- Permisos por parto e por adopción ou acollemento: amplíanse de 18 a 20 semanas ininterrumpidas
 
- Permiso do outro proxenitor por nacemento acollemento ou adopción dun fillo (permiso de paternidade): amplíase de 29 días a 5 semanas.
 
A nova duración destes permisos será de aplicación a quen os estean gozando no momento de entrada en vigor desta lei.
 
 

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA