Menú

Publicaciones

Error: No articles to display

LISTA PROVISIONAL ASPITANTES ADMITIDOS, EXCLUIDOS Y EXENTOS DEL EJERCICIO DE LENGUA GALLEGA DEL CONCURSO OPOSICION DE MEDICOS DE FAMILIA Y ENFERMEROS.

 

RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran,con carácter provisional, os aspirantes admitidos e excluídos, así como os exentos e non exentos do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso na categoría de enfermeiro/a e médico/a de familia convocado pola Resolución do 10 de decembro de 2014, modificada pola Resolución do 24 de abril de 2015. (plazos e modelos de reclamación).

Resolución médico/a de familia

Resolución Enfermeiro/a

MODELO DE RECLAMACION

Don/dona…………………………………………………………………………..……..,con DNI…………………., aspirante na categoría de …..................................................., no proceso selectivo convocado por Resolución do 10 de decembro de 2014 (DOG nº 242, do 18 de decembro), modificada por resolución do 24 de abril de 2015 (DOG nº 82, do 4 de maio).

EXPÓN

Primeiro.- Que por Resolución do 1 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, declarouse con carácter provisional, os aspirantes admitidos e excluídos, así como os exentos e non exentos do exercicio de lingua galega no concurso–oposición para o ingreso na categoría de ...............................…………………. , figurando o/a dito/a aspirante excluído/a.

Segundo.- Que non está conforme coaexclusión polos motivos que se indican a continuación, aportando a documentación que o acredita :

Descrición da causa de reclamación e documentación que aporta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terceiro.-Considerando que a citada resolución determina que as persoas aspirantes excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia para poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a súa exclusión, mediante escrito dirixido á mesma Unidade de Validación á que se dirixiu  a instancia de participación,que deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos do artigo 38 da Lei 30/1992.

Disporán do mesmo prazo de reclamación as persoas que, tendo presentado debidamente solicitude de participación no proceso, non consten como admitidas nin excluídas na relación publicada.

SOLICITA

Se teña por presentada esta reclamación administrativa e se proceda a admitilo no proceso selectivo.

 

Data:  ………………………………

Asdo.: …………………………………

 

 

Don/dona…………………………………………………………………………..……...................................., con DNI…………………., aspirante na categoría de …..................................................., no proceso selectivo convocado por Resolución do 10 de decembro de 2014 (DOG nº 242, do 18 de decembro), modificada por resolución do 24 de abril de 2015 (DOG nº 82, do 4 de maio).

Primeiro.- Que por Resolución do 1 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, declarouse con carácter provisional, os aspirantes exentos e non exentos do exercicio de lingua galega no concurso–oposición para o ingreso na categoría de.......….……………………….., figurando o/a dito/a aspirante non exento do exercicio de lingua galega.

Segundo.- Que non está conforme coa non exención do exercicio de lingua galega, polos motivos que se indican a continuación, aportando a documentación que o acredita:

Descrición da causa de reclamación e documentación que aporta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terceiro.-Considerando que a citada resolución determina que as persoas aspirantes declaradas non exentas da realización do exercicio de galego disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia para poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a declaración de non exento/a da realización de tal exercicio, mediante escrito dirixido á mesma Unidade de Validación á que se dirixiu  a instancia de participación, , que deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos do artigo 38 da Lei 30/1992.

Disporán do mesmo prazo de reclamación as persoas que, tendo presentado debidamente solicitude de participación no proceso, non consten como admitidas nin excluídas na relación publicada.

SOLICITA

Se teña por presentada esta reclamación administrativa e se proceda a declaralo exento do exercicio de lingua galega no proceso selectivo.

 

Data:  ………………………………

 

Asdo.: …………………………………

 

SÍGUENOS EN FACEBOOK


ÚLTIMOS TWEETS

      

      

IR ARRIBA